Scieżka mówcy

Stań się kompetentnym mówcą. Dołączając do klubu dostajesz podręcznik według, którego przygotowujesz mowy. Jest 10 kolejno ułożonych wystąpień. Każda z nich zawiera różne elementy, na których należy się skupić. Dzięki stopniowemu dołączaniu kolejnych elementów Twoje mowy stają się coraz lepsze.

W ścieżce rozwojowej kompetentnego mówcy jest 10 projektów. Po zrealizowaniu ich otrzymujesz certyfikat Toastmasters Intenational z Stanów Zjednoczonych.

1. PRZEŁAMANIE LODÓW

Jak sama nazwa wskazuje celem pierwszej mowy jest "przełamanie lodów". Nowy uczestnik przedstawia swoją osobę innym klubowiczom, opowiada o sobie. Ważne jest aby wypowiedź miała wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Mówca może korzystać z notatek jeśli uzna to za konieczne. Pierwsze przemówienie ma skłonić występującego do podjęcia kolejnych wyzwań.

Cele projektu:

 • Rozpoczęcie przemawiania przed publicznością
 • Odkrycie umiejętności komunikacyjnych, które już posiadasz i tych które wymagają poświęcenia większej uwagi

2. ZORGANIZUJ SWOJE PRZEMÓWIENIE

Przemówienie jest przedstawiane przez mówce w sposób jasno zmierzający do celu. Posiada wstęp, rozwinięcie i zakończenie; główne akty i idee; oraz odpowiednie materiały pomocnicze. Ważne jest, aby przejścia pomiędzy elementami mowy były płynne.

Cele projektu:

 • Wybierz odpowiedni układ, który pozwala słuchaczom zrozumieć przemówienie
 • Spraw, żeby przesłanie było czytelne, wykorzystując materiały pomocnicze wyraźnie wspierające przekaz.
 • Zastosuj odpowiednie przejścia pomiędzy przekazywanymi myślami
 • Przygotuj dobry wstęp i zakończenie

3. ZMIERZAJ DO CELU

Zadaniem mówcy jest przygotować przemówienie posiadające jasny cel ogólny (poinformować, przekonać, rozbawić lub inspirować) oraz jasno określony cel szczegółowy Przemówienie powinno być zorganizowane w sposób pozwalający na osiągnięcie celów w najlepszy możliwy sposób. Wstęp, treść i zakończenie powinny być dobrze powiązane i wzmacniać cele. Mówca powinien wykazać się szczerością i być przekonujący oraz starać się obyć bez notatek. Jakiekolwiek ewentualne zdenerwowanie powinno być widoczne w minimalnym stopniu.

Cele projektu:

 • Wybierz temat przemówienia i określ jego cel ogólny i szczegółowy
 • Ułóż strukturę przemówienia w sposób pozwalający na najlepsze osiągnięcie celu
 • Upewnij się, że wstęp, rozwinięcie i zakończenie wzmacniają cele
 • Bądź szczery i przekonujący, a także kontroluj nerwowość, którą możesz odczuwać.
 • Staraj się nie używać notatek

4. JAK TO POWIEDZIEĆ?

Mówca powinien używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom jej lub jego wiadomość. Mówca ma wybrać jasne, odpowiednie, opisowe i krótkie słownictwo a także dobrać czasowniki oznaczające akcję. Konstrukcja zdań i paragrafów powinna być prosta i zwięzła. Mówca musi zawrzeć figury retoryczne, unikać żargonu i niepotrzebnych słów a także wrażać się poprawnie gramatycznie. Przemówienie musi mieć jasny cel i być odpowiednio zorganizowane.

Cele projektu:

 • Dobierz właściwe słowa i strukturę zdania w taki sposób, by przekazać treść jasno, precyzyjnie i barwnie
 • Używaj figur retorycznych, by podkreślić i wzmocnić przekaz
 • Wyeliminuj żargon i niepotrzebne słowa. Stosuj poprawną gramatykę

5. TWOJE CIAŁO TEŻ MÓWI

Zadaniem mówcy jest to, by odpowiednią postawą, poruszaniem się, gestami, mimiką twarzy i poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego zilustrować i wzmocnić swój przekaz słowny. Sposób poruszania się, gestykulacja, ekspresja twarzy i kontakt wzrokowy powinny być swobodne i naturalne. Mowa ciała powinna wzmacniać i wyjaśniać słowa mówiącego i pomagać słuchaczom wizualizować zarówno poszczególne kwestie mówcy jak i ogólny przekaz. Przekaz wizualny powinien być zgodny z przekazem werbalnym. Przemówienie powinno mieć jasny cel i odpowiednią strukturę. Mówca powinien także używać słów i składni, która efektywnie komunikuje słuchaczom jego przekaz.

Cele projektu:

 • Przyjmij właściwą postawę, poruszaj się, stosuj gesty, wyraz twarzy, a także utrzymuj kontakt wzrokowy, aby by osiągnąć cel przemówienia
 • Postaraj się, aby mowa ciała była swobodna i naturalna

6. UŻYWANIE I MODULACJA GŁOSU

Mówca ma użyć głosu, który jest przyjemny dla słuchaczy, z właściwą głośnością, wysokością i tempem oraz używać pauz w celu dodania znaczenia jego/jej wystąpieniu. Modulacja głosu winna oddawać znaczenie i wagę prezentowanych myśli. Prezenter winien włączyć w przemówienie umiejętności zdobyte przy poprzednich lekcjach dotyczące: celu przemówienia, struktury, doboru słów i języka ciała.

Cele projektu:

 • Użyj głośności, wysokości, tempa oraz barwy, aby odzwierciedlić i dodać znaczenia swojemu przesłaniu oraz w interesujący sposób przekazać treści, które prezentujesz
 • Zastosuj pauzy, aby wzmocnić przekaz
 • Wykorzystuj różnorodność głosu płynnie i naturalnie

7. ZBIERZ INFORMACJE

Mówca powinien wybrać temat ważny dla słuchacz i wymagający zbierania informacji. Mówca powinien zebrać informacje z różnych źródeł i starannie wspierać punkty określonymi faktami, przykładami i ilustracjami, a nie tylko własnymi opiniami. Mówca powinien uwzględnić to, czego już nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, doborze słów, mowie ciała i różnorodności głosu oraz powinien zastosować uwagi oceniających, które poprzednio otrzymał.

Cele projektu:

 • Zbierz informacje na wybrany temat z różnych źródeł
 • Starannie wspieraj swoje tezy i opinie konkretnymi faktami, przykładami i ilustracjami, znalezionymi w trakcie poszukiwań

8. SWOBODNE POSŁUGIWANIE SIĘ POMOCAMI WIZUALNYMI

Mówca powinien zaprezentować przemówienie, wykorzystując dwie (lub więcej) pomoce wizualne. Wybrane pomoce muszą odpowiadać przekazywanej idei i publiczności oraz być pokazywane poprawnie, ze swobodą i pewnością siebie. Mówca powinien wykorzystać to, czego nauczył się w poprzednich projektach o celu, organizacji, użycia słów, języka ciała i różnorodności głosu. Mówca powinien też wykorzystać odpowiednie sugestie z ocen, które otrzymał i gruntownie wgłębić się w temat.

Cele projektu:

 • Wybierz pomoce wizualne, które są odpowiednie dla przekazu oraz dla publiczności
 • Użyj pomocy wizualnych prawidłowo, ze swobodą i pewnością siebie

9. PRZEKONUJ Z SIŁĄ

Mówca powinien zaprezentować wystąpienie perswazyjne, które łączy logiczne poparcie punktu widzenia przemawiającego z mocnym emocjonalnym przekazem. Wystąpienie powinno koncentrować się na korzyściach dla publiczności. Mówca powinien unikać używania notatek.

Cele projektu:

 • Przekonaj słuchaczy do przyjęcia twojego punktu widzenia lub poglądów, lub do podjęcia jakiejś akcji
 • Odwołaj się do zainteresowań audytorium
 • Wykorzystaj logikę i emocje dla poparcia swojego stanowiska
 • Unikaj korzystania z notatek

10. ZAINSPIRUJ SŁUCHACZY

Zadaniem mówcy jest zainspirować słuchaczy w celu osobistego, emocjonalnego, profesjonalnego lub duchowego ulepszenia, polegającym w znacznej mierze na odwołaniu się do emocji. Przemówienie powinno odwoływać się do szlachetnych pobudek i motywować słuchaczy aby osiągnęli wyższy poziom wiary lub lepsze wyniki. Mówca stosuje umiejętności nabyte w poprzednich projektach i nie używa notatek.

Cele projektu:

Zainspirować słuchaczy poprzez odwołanie się do szlachetnych pobudek i wezwać publiczność do wzmocnienia przekonań lub osiągnięcia lepszych wyników
Odwołać się do potrzeb i emocji słuchaczy, używając opowiadań, anegdot i cytatów, aby zwiększyć dramatyzm
Nie używać notatek

Autor: Brak

Napisano: 2014-08-08